Biuro podróży Szczecin, wycieczki zagraniczne ze Szczecina. Wondertours - Zadziwiamy pozytywnie. » Ogólne warunki uczestnictwa
NA POGRANICZU SAKSOŃSKICH LANDÓW
NA POGRANICZU SAKSOŃSKICH LANDÓW
(07.09.2019 - 1 DZIEŃ ZA 149 ZŁ)

ZASADY OGÓLNE

 

Firma „Wondertours Damian Grzesiak”, zwana dalej „biurem podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i biura podróży. Organizatorem imprez turystycznych jest biuro podróży.

 

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI

 

Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej według danych wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY

 

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, oraz dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Dowód osobisty, lub paszport (ważny co najmniej do końca trwania podróży), uprawnia także do wjazdu na terytorium Bośni i Hercegowiny, oraz Albanii. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestnika o rodzajach dokumentów potrzebnych do wyjazdu w inne destynacje Europejskie oraz poza Europą. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Biuro podróży zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, noclegu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak m in.: wzrost kursów walut. W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator dopuszcza jednak możliwość zmiany obiektu noclegowego, czy rodzaju świadczeń w ramach zawartej umowy. Winien jednak poinformować o tym z wyprzedzeniem zamawiającego.  Zaliczka i jej kwota na każdy wyjazd ustalana jest indywidualnie. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany przez biuro podróży rachunek bankowy w określonym w umowie-zamówieniu czasie. Po specjalnych uzgodnieniach z organizatorem dopuszcza się wydłużenie terminu wpłaty. W niektórych przypadkach zezwala się na późniejszą wpłatę całości kwoty, po uprzednich ustaleniach z organizatorem. Jeśli określone warunki dotyczące terminu płatności nie zostaną spełnione, Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji. Dopuszcza się odstępstwa od reguły po wcześniejszych uzgodnieniach z organizatorem. Zwroty pieniężne z tytuły niezrealizowanych imprez będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji. Zwroty pieniężne nie dotyczą zrealizowanych imprez turystycznych, w których zainteresowany nie wziął udziału z przyczyn losowych.

 

ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM

a) z powodu okoliczności leżących po stronie Biura Podróży:

 

O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach Biuro Podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien tak szybko jak to możliwe po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować Biuro Podróży mailowo czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Czas terminu rezygnacji dla Klienta po wprowadzonych przez Biuro Podróży zmianach określa organizator w mailu do uczestników. Po wskazanym czasie, jak i niezależnie od sytuacji dotyczącej zmian proponowanych Klientom przez  Biuro Podróży organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną, lub zmienić jej datę dla imprez autokarowych i samolotowych. Biuro Podróży ma prawo również zmienić zakres świadczeń przez siebie proponowanych w pierwotnej wersji. Klient może tylko proponowane zmiany zaakceptować, lub odrzucić , co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie turystycznej. Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu, lub zmianie najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania i roszczeń reklamacyjnych z tytułu tych zmian. Oferta handlowa przesłana do klienta nie jest dokumentem potwierdzającym cenę i zakres świadczeń. Może ona ulec zmianie. Potwierdzeniem świadczeń i zakresu usług jest przesłana do klienta umowa-zamówienie wraz ze szczegółami imprezy turystycznej, oraz załączony drogą mailową program. W przypadku zmian dokumentem poświadczającym jest treść maila, oraz zaktualizowany program wyjazdu.

 

b1) z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta:

 

Zmiana przez Klienta zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć drogą mailową na adres info@wondertours.pl. Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, uczestników itd., jest zobowiązany poinformować biuro podróży o tym fakcie w miarę możliwości do 14 dni przed planowaną datą wyjazdu. Biuro podróży ma wówczas prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości min. 500 zł od osoby. Brak opłat wnosi klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. Przepisanie może nastąpić tylko pod warunkiem powiadomienia Biura Podróży z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wyjazdu. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie po powzięciu przez Klienta decyzji o zmianie uczestnika. Klient może zawiadomić biuro podróży o zmianie uczestnika do 48 godzin przed godziną wyjazdu. Przy przepisywaniu imprezy z osoby na osobę odpowiedzialni solidarnie za zapłatę ceny imprezy są obaj Klienci. Biuro podróży ma prawo obciążyć Klienta kosztami poniesionymi przez biuro podróży w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, z której Klient rezygnuje na poczet innej imprezy.  Koszta te obejmują również stworzenie po rezygnacji wolnego miejsce na wyjeździe i zmniejszoną z tego względu marżę BP (dotyczy to wycieczek z pełnym obłożeniem). W specjalnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie przez Biuro Podróży organizator może zrezygnować z pobrania opłaty. Przy zmianie osoby wyjeżdżającej klient zobowiązany jest wysłać imię i nazwisko oraz datę urodzenia nowego uczestnika.

 

b2) rezygnacja z imprezy turystycznej

 

Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć drogą mailową. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura Podróży, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Biuro Podróży kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie niższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu Warunków Uczestnictwa poniesionych przez biuro podróży w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Jeżeli Klient nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura Podróży, nie składając uprzednio rezygnacji, ani nie informując Biura Podroży o swoich zamiarach odnośnie imprezy, której nie rozpoczął, jego rezerwacja na przedmiotowy wyjazd, zostanie skasowana w systemie rezerwacyjnym Biura Podróży po upływie 48 godzin od czasu rozpoczęcia imprezy, z której Klient nie skorzystał. Biuro podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:

•do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os.

•od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 20% ceny imprezy,

•od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 30% ceny imprezy,

•od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub  50% ceny imprezy,

•od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 70% ceny imprezy,

•od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os lub 80% ceny imprezy,

•na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os lub 90% ceny imprezy.

 

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro Podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia jeszcze przed wyjazdem, opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez kontrahentów. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu. W przypadku imprez turystycznych, których cena jest poniżej opłaty manipulacyjnej Biuro Podróży ma prawo potrącić całość. Organizator w specjalnych przypadkach ma prawo do zrezygnowania z potrąceń, ale musi to wynikać z zasadności chorobowej lub sytuacyjnej uczestnika poświadczonej odpowiednimi dokumentami. Każda sprawa rozpatrywana jest z uczestnikiem indywidualnie. 

 

INNE ZMIANY

 

Podawane rozkłady jazdy autokarów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, lub utrudnienia na drogach. W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny wyjazdu, Biuro Podróży zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o takim fakcie. Klient nie może żądać zadośćuczynienia względem opóźnień, jak i przyjazdów o godzinach wcześniejszych jeżeli program został zrealizowany. Biuro Podróży zastrzega że wszystkie programy wycieczek są również programami ramowymi i mogą ulec zmianie w skutek nieprzewidzianych okoliczności, czy opóźnień spowodowanych sytuacjami na drodze, lub w konkretnym miejscu na trasie zwiedzania. W przypadku jeżeli uczestnik spóźni się na godzinę zbiórki Biuro Podróży ma prawo realizować wycieczkę bez jego udziału względem bezpieczeństwa realizacji programu. 

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Klient chcący skorzystać z wyżej wymienionego ubezpieczenia powinien skontaktować się z organizatorem w celu zawiadomienia o zamiarze skorzystania z dodatkowych usług. Organizator zobowiązany jest wówczas przesłać zainteresowanemu ofertę, lub przekazać niezbędny kontakt do kontrahenta wystawiającego ten rodzaj ubezpieczenia. Ubezpieczenie wynosi zazwyczaj  4,5% ceny imprezy turystycznej.

 

REKLAMACJE

 

Biuro podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub przedstawiciela Biura Podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do Biura Podróży). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności, tj. awaria autokaru i opóźnienia w realizacji programu, oraz inne zdarzenia losowe, tj. rażące zaniedbania współorganizatorów wycieczki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy  sąd.