LAZUROWA LIGURIA
LAZUROWA LIGURIA
(18.05-27.05.2022 - 10 DNI ZA 1999 ZŁ)
CHORWACJA - ALL INCLUSIVE
CHORWACJA - ALL INCLUSIVE
(04.06-13.06.2022 - 10 DNI ZA 2199 ZŁ)
WROCŁAW Z LUBIĄŻEM
WROCŁAW Z LUBIĄŻEM
(TERMIN: 18.12.2021 | CENA: 149 ZŁ)
MAJESTATYCZNY HANOWER
MAJESTATYCZNY HANOWER
(TERMIN: 11.12.2021 | CENA: 159 ZŁ)
CHORWACJA DELUXE
CHORWACJA DELUXE
(08.07-17.07.2022 - 10 DNI ZA 2199 ZŁ.)
MONTENEGRO - CZARUJĄCA CZARNOGÓRA
MONTENEGRO - CZARUJĄCA CZARNOGÓRA
(27.05-06.06.2022 - 11 DNI ZA 1999 ZŁ)
GRUZJA - TAJEMNICE KAUKAZU
GRUZJA - TAJEMNICE KAUKAZU
(05.10-12.10.2022 - 8 DNI ZA 2499 zł)
MALTA GRZECHU WARTA
MALTA GRZECHU WARTA
(24.04-01.05.2022- 8 DNI ZA 2499 ZŁ)

ZASADY OGÓLNE

Firma „Wondertours Damian Grzesiak”, zwana dalej „Biurem Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. oraz ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych określają prawa i obowiązki Klientów i biura podróży. Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Podróży.

 

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI

Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej według danych wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Bardzo ważne jest wypełnienie poprawnie formularza z naciskiem na rubryki tj. imię i nazwisko, oraz data urodzenia. Błędnie podane dane mogą skutkować nałożeniem obciążeń finansowych ze strony naszych kontrahentów (np.płatna zmiana imienia i nazwiska narzucona przez linie lotnicze). Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz.  W przypadku dokonywania rezerwacji dla kilku os. na jednym formularzu imię i nazwisko, oraz datę urodzenia należy wpisywać po przecinku.

 

CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY

Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, oraz dodatkowych ubezpieczeń, czy niezbędnych szczepień.  Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Dowód osobisty, lub paszport (ważny co najmniej do końca trwania podróży), uprawnia także do wjazdu na terytorium Bośni i Hercegowiny, oraz Albanii. Do niektórych Państw wymagane może być również posiadanie odpowiednich szczepień. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, noclegu, opłat urzędowych, podatków, zmian cen lotów lub opłat należnych za takie usługi, jak m in.: wzrost kursów walut. W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator dopuszcza jednak możliwość zmiany obiektu noclegowego, czy rodzaju świadczeń w ramach zawartej umowy, w tym również zmiany terminu wyjazdu. Winien jednak poinformować o tym z wyprzedzeniem zamawiającego.  Zaliczka i jej kwota na każdy wyjazd ustalana jest zależnie od destynacji i kwoty ustalonej przez organizatora. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy w określonym w umowie-zamówieniu czasie. Jeśli określone w umowie dalsze warunki dotyczące terminu płatności nie zostaną spełnione, Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji.  Zwroty pieniężne z tytuły niezrealizowanych imprez będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji. Zwroty pieniężne nie dotyczą zrealizowanych imprez turystycznych, w których zainteresowany nie wziął udziału z przyczyn losowych, lub potrąceń z tytułu rezygnacji leżących po stronie klienta przed odwołaniem imprezy zgodnie z zapisami ustawy o usługach turystycznych.

 

ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM

a) z powodu okoliczności leżących po stronie Biura Podróży:

O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach Biuro Podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien tak szybko jak to możliwe po otrzymaniu informacji w tym zakresie poinformować Biuro Podróży mailowo czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Czas terminu rezygnacji dla Klienta po wprowadzonych przez Biuro Podróży zmianach określa organizator w mailu do uczestników. Po wskazanym czasie, jak i niezależnie od sytuacji dotyczącej zmian proponowanych Klientom przez  Biuro Podróży organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną, lub zmienić jej datę dla imprez autokarowych i samolotowych. Biuro Podróży ma prawo również zmienić zakres świadczeń przez siebie proponowanych w pierwotnej wersji. Klient może tylko proponowane zmiany zaakceptować, lub odrzucić , co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie turystycznej. Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu, lub zmianie możliwie jak najwcześniej przed planowanym wyjazdem, w terminie nie przekraczającym stosownych dat określonych w ustawie o usługach turystycznych. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania i roszczeń reklamacyjnych z tytułu tych zmian. Oferta handlowa przesłana do klienta nie jest dokumentem potwierdzającym cenę i zakres świadczeń. Może ona ulec zmianie. Potwierdzeniem świadczeń i zakresu usług jest przesłana do klienta umowa-zamówienie wraz ze szczegółami imprezy turystycznej, oraz załączony drogą mailową program. W przypadku zmian dokumentem poświadczającym jest treść maila, oraz zaktualizowany program wyjazdu.

b1) z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta:

Zmiana przez Klienta zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć drogą mailową na adres info@wondertours.pl.Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, uczestników itd., jest zobowiązany poinformować Biuro Podróży o tym fakcie  jak najwcześniej. Biuro Podróży ma jednak prawo w tej sytuacji pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości min. 500 zł od osoby. Brak opłat wnosi klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie, pod warunkiem że zmiana nie wiąże się z opłatami niezależnymi od Biura Podróży. Przepisanie może nastąpić tylko pod warunkiem powiadomienia Biura Podróży z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wyjazdu. Powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie po powzięciu przez Klienta decyzji o zmianie uczestnika. Klient może zawiadomić Biuro Podróży o zmianie uczestnika do czasu zamknięcia przez Biuro Podróży oficjalnej listy wyjazdowej. Przy przepisywaniu imprezy z osoby na osobę odpowiedzialni solidarnie za zapłatę ceny imprezy są obaj Klienci. Biuro Podróży ma prawo obciążyć Klienta kosztami poniesionymi związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, z której Klient rezygnuje.  Koszta te obejmują również stworzenie po rezygnacji wolnego miejsce na wyjeździe i zmniejszoną z tego względu marżę Biura Podróży. W specjalnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie przez Biuro Podróży organizator może zrezygnować z pobrania opłaty. Przy zmianie osoby wyjeżdżającej klient zobowiązany jest wysłać imię i nazwisko oraz datę urodzenia nowego uczestnika.

b2) rezygnacja z imprezy turystycznej

Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć drogą mailową. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura Podróży, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Biuro Podróży kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów i planowanego dochodu w wysokości nie niższej niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu Warunków Uczestnictwa. Jeżeli Klient nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura Podróży, nie składając uprzednio rezygnacji, ani nie informując Biura Podroży o swoich zamiarach odnośnie imprezy, której nie rozpoczął, jego rezerwacja na przedmiotowy wyjazd, zostanie skasowana w systemie rezerwacyjnym. W przypadku nie opłacenia rezerwacji w wymaganym w zawartej umowie terminie Biuro Podróży również ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną, lub potrącić koszta regulaminowe. Wewnętrzne regulaminowe koszta związane z rezygnacjami,  oraz ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej umowy kształtują się  następująco:

•do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os.

•od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 20% ceny imprezy,

•od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 30% ceny imprezy,

•od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub  50% ceny imprezy,

•od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os. lub 70% ceny imprezy,

•od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os lub 80% ceny imprezy,

•na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – stała opłata manipulacyjna 500 PLN/os lub 90% ceny imprezy.

 

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro Podróży ma prawo przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał. Biuro Podróży może dokonać zwrotu na rzecz klienta po oszacowaniu utraconej marży oraz poniesionych kosztów osobowych względem kontrahentów, wobec których nie istnieje możliwość odzyskania poniesionych już kosztów. Przy tego typu potrąceniach Biuro Podróży ma obowiązek na życzenie klienta przedstawić uzasadnienie poparte dokumentami potwierdzającymi zasadność potrącenia. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia jeszcze przed wyjazdem, opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez kontrahentów. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu. W przypadku imprez turystycznych, których cena zaliczki, lub wpłaty całościowej jest niższa od opłaty manipulacyjnej Biuro Podróży ma prawo potrącić całość. 

 

INNE ZMIANY

Podawane rozkłady jazdy autokarów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, lub utrudnienia na drogach. W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny wyjazdu, Biuro Podróży zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o takim fakcie. Klient nie może żądać zadośćuczynienia względem opóźnień, jak i przyjazdów o godzinach wcześniejszych jeżeli program został zrealizowany. Biuro Podróży zastrzega że wszystkie programy wycieczek są również programami ramowymi i mogą ulec zmianie w skutek nieprzewidzianych okoliczności, czy opóźnień spowodowanych sytuacjami na drodze, lub w konkretnym miejscu na trasie zwiedzania. W przypadku jeżeli uczestnik spóźni się na godzinę zbiórki Biuro Podróży ma prawo realizować wycieczkę bez jego udziału względem bezpieczeństwa realizacji programu. 

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Klient chcący skorzystać z wyżej wymienionego ubezpieczenia powinien skontaktować się z organizatorem w celu zawiadomienia o zamiarze skorzystania z dodatkowych usług. Organizator zobowiązany jest wówczas przesłać zainteresowanemu ofertę, lub przekazać niezbędny kontakt do kontrahenta wystawiającego ten rodzaj ubezpieczenia. Kwota dodatkowo płatna z tytułu ubezpieczenia stanowi orientacyjną równowartość ok.  3% ceny imprezy turystycznej.

 

REKLAMACJE

Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub przedstawiciela Biura Podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, Klient może złożyć organizatorowi reklamację. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do Biura Podróży). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności, tj. awaria autokaru i opóźnienia w realizacji programu, oraz inne zdarzenia losowe, tj. rażące zaniedbania współorganizatorów wycieczki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy  sąd.

Zapisz się do newslettera